Pinova Irrigation - Soil Water Balance

Pinova Irrigation - Soil Water Balance

Pinova Irrigation - Soil Water balance  aplikacija je stvorena sa svrhom da omogući proizvođačima točne rokove i obroke navodnjavanja kroz matematički izračun deficita vode u tlu na temelju dobivenih meteoroloških podataka.

Aplikacija služi za vizualizaciju, kontrolu i aproksimaciju vode u tlu  pomoću matematičkih modela.  Na temelju izračuna  vodne bilance dolazi se do podatka koliki je deficit vode u tlu (za svaki dan), te time olakšava odluku  kada i  s kojom količinom navodnjavati.

Od velike je važnosti pravovremeno krenuti u navodnjavanje što sa Pinova Irrigation Soil Water balnce aplikacijom ne predstavlja problem. Aplikacija je napravljena da korisniku bude jednostavna i pristupačna.  U aplikaciji se kreiraju parcele koje navodnjavate te se dodaju predefinirane kulture i tip tla koji odgovara vašem tlu. 

 

Kome je namijenjena?

Pinova Irrigation - Water balance koriste proizvođači povrća, voća ali i vinogradari i maslinari. U svrhe istraživanja aplikacija je namijenjena i za fakultete i institute koji ju koriste kao platformu za lakše računanje evapotranspiracije i vodne bilance u tlu.

Prilikom razvoja upotrebljavali smo stručnu literaturu i znanstvena saznanja iz područja pedologije, melioracija i meteorologije. Objedinili smo znanost i suvremenu informacijsku tehnologiju (IT) kako bi dobili proizvod koji će olakšati odluku  kada i s koliko navodnjavati, čime se racionalizira   potrošnja vode i povećava kvaliteta i kvantiteta plodova.

 

Kako aplikacija radi?

Matematički izračunava evapotranspiraciju (FAO 56 Penman–Monteith) i  vodnu bilancu u tlu za svaki dan koristeći podatke s agrometeorološke stanice (temperaturu i vlagu zraka, solarno zračenje, količinu oborine, vjetar).  Podaci mogu biti unijeti u  aplikaciju na više načina:

  • Automatsko preuzimanje podataka s vlastite agrometeorološke PinovaMeteo stanice
  • Automatski sa agrometeorološke stanice koja nije u vlasništvu korisnika, ali se nalazi u njegovoj blizini.
  • Ručni upload podataka s agrometeorološke stanice drugog proizvođača koju posjeduje korisnik
  • Ručni unos podataka

Referentna evapotranspiracija se računa prema FAO 56 - Penman–Monteith formuli koja se tokom desetljeća istraživanja pokazala kao najpreciznija metoda za humidnu i aridnu klimu. Formula je pogodna za računanje evapotranspiracije na dnevnoj bazi.  Referentnu evapotranspiraciju (ETo) množimo s koeficijentom kulture (Kc) da bi dobili Evapotranspiraciju kulture (ETc).

Vodna bilanca se računa prema formuli:

Dv = Dvpd + ETc – Oef – Irr

 

gdje su vrijednosti sljedeće:

Dv = deficit (manjak) vode

Dvpd = deficit (manjak) vode prethodnog dana

EToc = Evapotranspiracija kulture (mm)

Oef = efektivne oborine (mm)

Irr = navodnjavanje (mm)

 

Software za izračun vodne bilance moguće je dobiti uz kupnju Pinova Meteo stanice.  Slobodno nam se javite bez zadrške!